(1)
Pochitaev, A.; Yarovinskaya, M.; Filippova, I. Some Aspects of the Formation a Financial Strategy in Emerging Markets. Mediterr. J. Soc. Sci. 2014, 5, 28.