(1)
Nabeeva, E.; Mingazova, N.; Mingaliyev, R. Ecological Damage at Pollution by Oil Products on the Example of R. Shava, Nizhny Novgorod Region. Mediterr. J. Soc. Sci. 2014, 5, 426.