(1)
Kuznetsov, V.; Romanovskaya, E.; Vazyansky, A.; Klychova, G. Internal Enterprise Development Strategy. Mediterr. J. Soc. Sci. 2015, 6, 444.