[1]
V. Kuznetsov, E. Romanovskaya, A. Vazyansky, and G. Klychova, “Internal Enterprise Development Strategy”, Mediterr. J. Soc. Sci., vol. 6, no. 1 S3, p. 444, Feb. 2015.